Forretningsbetingelser

Alt det med småt.

Anvendelsesområde
Forretningsbetingelser for Adlesa ApS (herefter kaldet virksomheden) gældende fra den 1. september 2018. Virksomhedens forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaleforhold indgået mellem virksomheden og kunden. Forretningsbetingelserne kan fraviges i særlige tilfælde. Dette skal ske ved skriftligt accept fra begge parter.

Produktbeskrivelse
Virksomhedens kerneprodukt er markedsføring. Derudover tilbyder virksomheden en række tillægsprodukter. Virksomhedens kerneprodukt er skræddersyet til danske virksomheder.

Indgåelse af samarbejde
Aftalen er gældende og bindende for begge parter, så snart virksomheden har modtaget kundens accept (kundens accept kan modtages mundtligt eller skriftligt).

Kundens forpligtelser
Det er kundens ansvar at virksomheden altid er i besiddelse af korrekte kontaktinformationer omhandlende kunden herunder;

– Navn på ansvarshavende
– Virksomhedens fulde navn
– Virksomhedens adresse
– CVR nummer
– Telefonnummer
– Email

Ved eventuelle ændringer skal kunden straks underrette virksomheden herom.

Virksomhedens forpligtelser
Virksomheden forpligter sig til at behandle alle kundens informationer fuldt fortroligt. Virksomheden er berettiget til at videregive informationer til officielle myndigheder. Derudover forbeholder virksomheden sig ret til at benytte de givne informationer til udarbejdelse af generelle statistikker, samt at anvende det udarbejdede materiale som reference i salgs- og marketingsøjemed.

Betalingsbetingelser
Ved manglende betaling på forfaldsdatoen vil der blive pålagt et gebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. Ved rykker nr. 3 pålægges et kompensationsbeløb på kr. 300,00 foruden rykkergebyr. Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til tredjemand for inddrivelse ved retslig inkasso.

Immaterielle rettigheder
Kunden har ophavsret til alt materiale, virksomheden udarbejder for kunden.

Force Majeure
Virksomheden fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af en hændelse, på hvilken virksomheden ingen indflydelse har, og som ikke har kunnet forudses ved aftalens indgåelse.

Overdragelse til tredjemand
Virksomheden er til enhver tid berettiget til at overdrage driften af aftalen til tredjemand, såfremt det ikke medfører væsentlige ændringer i aftalevilkårene for den pågældende kunde.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem virksomheden og kunden skal løses i overensstemmelse med dansk ret.